Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 318
im. J.Ch. Andersena w Warszawie
ul. L. Teligi 3

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) uchwala się Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 im. J.Ch. Andersena

w Warszawie, ul. L. Teligi 3 w następującym brzmieniu:

 

ROZDZIAŁ I

PODSTAWA  PRAWNA

 

§1

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

 3. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 im. J.Ch. Andersena  w Warszawie, ul. L. Teligi 3

 

 

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 1.  Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie,

 2.  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły.

 3.  Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły.

 4.  Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły

 5.  Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez  rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych.

 6.  Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Skarbniku, Sekretarzu – należy przez to  rozumieć odpowiednio: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i  Sekretarza Rady Rodziców.

 7.  Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady.

 8.  Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady.

 9.  Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców bądź opiekunów prawnych uczniów.

 

§3

 

 1. W Szkole działa Rada Rodziców,  stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły.

 2. Rada  jest  organem  samorządnym,  reprezentującym  ogół  rodziców  uczniów  Szkoły  w kontaktach z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę, a także z instytucjami zewnętrznymi.

 3. Rada może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego  Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich  sprawach Szkoły.

 4. Rada może być członkiem innych organizacji lub powołuje je z woli jej członków.

 5. Rada może porozumiewać się z Radami Rodziców działającymi w innych szkołach ustalając zasady i zakres współpracy.

 

§4

 1. Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

R A D A  R O D Z I C Ó W

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 im. J.Ch. Andersena

ul. L. Teligi 3, 02-777 Warszawa

 

 1. Rada może posługiwać się wyróżniającym znakiem graficznym (logo).

 2. Rada może ustanawiać i przyznawać dyplomy, wyróżnienia, medale itp. osobom fizycznym i  prawnym, zasłużonym w realizacji celów Rady.

 

ROZDZIAŁ III
CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY


§ 5

 1. Podstawowym  celem  Rady  jest  reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz niniejszego regulaminu a także współdziałanie  z  władzami  Szkoły,  nauczycielami  oraz  rodzicami w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli winno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i wychowawczej, poziomu nauczania, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych dzieci.

 1. Rada realizuje swoje cele opierając się na pracy społecznej swoich członków.

 

§6

 

 1. Zadaniem Rady jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.

 2. Rada zachęca rodziców do czynnego udziału w realizacji program u nauczania, wychowania i opieki, prac społecznie użytecznych na rzecz Szkoły oraz wspierania finansowego działań w tym zakresie.

 1. Rada stwarza rodzicom warunki do pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy  Szkoły.

 2. Rada patronuje imprezom lub  uroczystościom szkolnym, w których finansowaniu uczestniczy.

 3. Do zadań Rady należy w szczególności:

 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły, a w tym zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły przez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności, znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły i jej organów.

 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły.

 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy.

 • udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły.

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w Szkole,

 • współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych.

 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną.

 • tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

 • opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów, wskazanych w innych przepisach.

 

§7

 

 1. Do kompetencji Rady należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

 • opiniowanieprogramuiharmonogramupoprawyefektywnościkształcenialub wychowania szkoły,

 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

 • opiniowanie szkolnego zestawu podręczników,

 • opiniowanie udziału Szkoły w eksperymencie pedagogicznym,

 • wnioskowanie o wprowadzenie zmian w zestawie programów nauczania lub w zestawie podręczników,

 • opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

 • wnioskowanie do dyrektora szkoły/placówki o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

 • wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku zawodowego,

 • wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,

 • uchwalanie preliminarza wydatków sporządzonego przez Prezydium Rady na podstawie deklaracji wpłat złożonych na początku roku szkolnego przez rodziców,

 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

 • udział w wyborze oferty firmy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczeniem NNW uczniów Szkoły,

 • wykonywanie innych uprawnień i kompetencji przyznanych radom rodziców wskazanych w regulaminie Rady oraz przepisach prawa.

 1. Przedstawicielami  Rady  do  komisji  konkursowej  na  stanowisko  Dyrektora  Szkoły  są dwie osoby wybrane przez Radę w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów. Do zgłoszenia kandydata jest upoważniony każdy z członków Rady; dopuszczalne jest zgłoszenie samego siebie. Głosowanie dotyczy tylko kandydatów, którzy wyrazili zgodę na zostanie przedstawicielem Rady w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły. Głosowanie może mieć formę elektroniczną, jeśli zapewniona jest tajność głosowania. Przedstawicielami Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły zostają dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów; w przypadku równej ilości głosów przeprowadza się kolejne głosowanie na tych samych zasadach, ograniczone do kandydatów z taką sama ilością głosów uzyskanych w pierwszym głosowaniu. Głosowanie na kandydatów do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły jest ważne, jeśli na każdym jego etapie wzięła w nim udział co najmniej 1/3 wszystkich członków Rady. O wybranych przedstawicielach Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły informuje na piśmie Przewodniczący Rady.

 

§8

 

 1. Rada Oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału szkolnego wobec Dyrektora, Rady Rodziców i innych organów szkoły.

 2. Do kompetencji Rady Oddziałowej należy realizowanie celów i zamierzeń Rady Rodziców oraz Prezydium na terenie danego oddziału, występowanie we wszystkich sprawach dotyczących zarówno całego oddziału jak i części rodziców danego oddziału do Rady Rodziców, Dyrektora, nauczycieli oraz pozostałych organów szkoły.

 3. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności:

  • prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora, nauczycieli i wobec Rady Rodziców

  • informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady Rodziców, Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej

 4. Pracami Rady Oddziałowej kieruje jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

 5. Rada Oddziałowa wykonuje swoje obowiązki do dnia wyboru nowego składu Rady Oddziałowej na kolejny rok szkolny, zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu.

 6. Rada Oddziałowa podejmuje wszystkie decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania oddziału pomiędzy zebraniami oddziału, w tym decyzje dotyczące gospodarki finansowej.

 7. Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności: kieruje pracami całej Rady, reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i Radę Oddziałową wobec innych podmiotów, utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów, dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady Oddziałowej, przedstawia na zebraniach oddziału sprawozdania z prac Rady.

 8. Po zakończeniu kadencji Przewodniczący Rady Oddziałowej w imieniu całej Rady Oddziałowej przedstawia podsumowanie z kadencji Rady.

 9. Wiceprzewodniczący Rady Oddziałowej wykonuje wszystkie obowiązki Przewodniczącego podczas jego nieobecności.

 10. Skarbnik Rady Oddziałowej odpowiada za gospodarkę finansową danego oddziału, a w szczególności jest zobowiązany do:

  • Zbierania składek z danego oddziału w wysokości ustalonej przez ogół rodziców tego oddziału na pierwszym zebraniu

  • Wydatkowania kwot ustalonych przez rodziców oddziału na zebraniach lub ustalonych przez Radę Oddziałową pomiędzy zebraniami

  • Przedstawienia ogółowi rodziców danego oddziału sprawozdania finansowego minimum 2 razy w roku szkolnym.

 11. Po zakończeniu kadencji ustępujący Skarbnik Rady Oddziałowej ma obowiązek przedstawienia na zebraniu oddziału rozliczenia finansowego danego oddziału za cały okres kadencji.

 12. Po zakończeniu kadencji Rady Rodziców ustępujący członek tej Rady, reprezentujący dany oddział w imieniu Prezydium Rady Rodziców ma obowiązek przedstawić na zebraniu oddziału podsumowanie prac ustępującej Rady Rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz rezultatów prac Komisji Rewizyjnej.

 

 

ROZDZIAŁ IV
SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RAD

 

§ 9

 

 1. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli do Rady przeprowadza się corocznie na zwołanym przez władze Szkoły we wrześniu, pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy).

 2. Wychowawcy klas otwierają w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom i przewodniczą im.

 3. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów wybiera się w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną. Przewodniczącym lub członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

 4. Wybory do Rad Oddziałowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie

 5. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

 6. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 7. Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów do Rad Oddziałowych nie może być mniejsza niż trzy.

 8. Osoba kandydująca do Rady Oddziałowej może kandydować także do Rady Rodziców.

 9. Osoba zgłoszona -kandydująca do Rady Oddziałowej i /lub do Rady Rodziców musi wyrazić na to zgodę.

 10. Każdy głosujący rodzic na karcie do głosowania do Rad Oddziałowych ze wszystkich nazwisk kandydatów do Rad Oddziałowych wybiera nie więcej niż 3.

 11. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku większej liczby kandydatów i równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 12.  Wybrani członkowie Rady Oddziałowej rozdzielają między siebie funkcje: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.

 13. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje rodzic, który w głosowaniu na przedstawiciela do Rady Rodziców otrzymał najwyższą liczbę głosów.

 14. Przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania. Protokół z wyborów wychowawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły a Dyrektor przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.

 15. Rodzice uczniów danej klasy mogą odwołać przedstawiciela do Rady Rodziców, Radę Oddziałową w całości lub poszczególnych jej członków w następujących przypadkach:

 1. utraty zaufania rodziców lub opiekunów prawnych, reprezentujących co najmniej 50% uczniów danej klasy,

 2. odejścia dziecka z klasy,

 3. rezygnacji z pełnionej funkcji.

 1. Odwołanie przedstawiciela do Rady Rodziców, Rady Oddziałowej w całości lub poszczególnych jej członków odbywać się może na każdym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych dzieci danej klasy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu. Na tym samym zebraniu klasowym, w tajnym głosowaniu, wybierane są nowe osoby.

 2. Sprawy związane z procedurą wyboru przedstawiciela do Rady Rodziców oraz do Rad Oddziałowych nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klas.

 

§10

 

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje ustępujący Przewodniczący Rady bądź Dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera ustępujący Przewodniczący Rady bądź Dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.

 3. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 5. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

 6. Przewodniczący zebrania powołuje komisję skrutacyjną, która podczas głosowań ma za zadanie:

  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

  • przeprowadzenie głosowania,

  • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

 7. Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego posiedzenia Rady.

 8. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 9. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 10. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

 11. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 12. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 13. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

 

§ 11

 

 1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz Przewodniczącego wybiera: zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 2. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika przeprowadza powołana przez przewodniczącego zebrania Komisja Skrutacyjna.

 3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.

 4. W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.

 5. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.

 6. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 7. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

 8. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

 9. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

 10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

 

§ 12

 

 1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz Prezydium wybiera 3-osobową Komisję Rewizyjną.

 2. Wybory Komisji Rewizyjnej przeprowadza powołana na początku zebrania przez przewodniczącego komisja skrutacyjna.

 3. Wybory każdego z członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza się osobno, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.

 4. Zgłoszenia kandydatów do Komisji Rewizyjnej mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

 5. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

 6. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

 7. Za wybranych do Komisji Rewizyjnej uważa się 3 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku większej liczby kandydatów i równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.

8.  Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają między sobą przewodniczącego.

 

§ 13

 

 1. Członkowie Prezydium Rady i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać.

 2. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały. Odwołanie Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej całości lub poszczególnych jej członków odbywać się może na zebraniu Rady zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu. Na tym samym zebraniu klasowym, w tajnym głosowaniu, wybierane są nowe osoby.

 

 

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§14

 

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców jest zebranie rodziców i opiekunów uczniów jednego oddziału (klasy), które wybiera spośród siebie klasową radę rodziców zwaną dalej Radą Oddziałową składającą się z trzech osób.

 2. Liczba członków Rady odpowiada liczbie oddziałów (klas) w Szkole – każdy oddział reprezentuje jeden przedstawiciel.

 3. Kadencja Rady i jej organów oraz rad klasowych trwa 1 rok.

 4. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady, nie później jednak niż do końca października.

 

§15

 1. Organami Rady są:

  1. Zebranie plenarne –najwyższa władza ogółu rodziców,

  2. Prezydium -wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,

  3. Komisja Rewizyjna –organ kontrolny.

 2. Prezydium Rady tworzą:

  1. Przewodniczący,

  2. Zastępca Przewodniczącego,

  3. Sekretarz,

  4. Skarbnik.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Prezydium Rady.

 4. Rada może powoływać komisje robocze stałe lub doraźne w zależności od bieżących zadań i potrzeb szkoły.

 

§16

 

 1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, najczęściej zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

 

§17

Uprawnienia zebrania plenarnego:

 1. uchwala regulamin działalności Rady Rodziców, w tym wewnętrzną strukturę i tryb jej pracy, tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych i Prezydium;

 2. opiniuje program wychowawczy i profilaktyki;

 3. zatwierdza preliminarz rocznych wydatków Rady Rodziców;

 4. powołuje i odwołuje członków Prezydium;

 5. rozpatruje wnioski rodziców zgłoszone na zebraniach klasowych.

 

§18

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

 2. opracowanie regulaminu i przedstawienie go do uchwalenia Radzie,

 3. proponowanie wysokości dobrowolnej składki rodziców, będącej podstawą do zaplanowania dochodów w planie finansowym Rady,

 4. przygotowanie projektu planu finansowego,

 5. realizacja planu finansowego Rady,

 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Rady,

 7. wykonywanie uchwał Rady,

 8. opiniowanie na pisemny wniosek Dyrektora dorobku zawodowego nauczycieli za okres ich stażu z uwzględnieniem opinii Rady,

 9. nadzór nad pracami komisji powołanymi przez Radę,

 10. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

 2. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium.

 3. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady uprawniony jest przewodniczący Rady bądź upoważniony przez niego inny członek Prezydium.

 4. Prezydium Rady na swym pierwszym w kadencji posiedzeniu ustala podstawowe zasady pracy w tym:

 • ramowy harmonogram posiedzeń,

 • zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami.

 • zasady współdziałania z Radami Oddziałowymi i pozostałymi organami Szkoły.

 

§19

 

Przedstawiciel oddziału ma obowiązek: uczestniczyć we wszystkich zebraniach klasowych i plenarnych lub organizować zastępstwo, przekazywać wnioski rodziców na zebraniu plenarnym oraz przekazywać uchwały i wnioski zebrania plenarnego na zebraniach klasowych.

 

§20

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

 2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

 3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium,

 4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę,

 5. kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę.

 

§21

 

 1. Rada, Prezydium i Komisja Rewizyjna dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.

 2. Protokoły oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.

 

§22

 

 1. Pierwsze zebranie w nowym roku szkolnym zwołuje ustępujący Przewodniczący Rady bądź Dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

 2. Zebrania plenarne Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego lub innego członka Prezydium:

 1. w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 2 razy w semestrze,

 2. z inicjatywy 1/3 składu Rady,

 3. na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

 4. na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

 1. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady podaje się termin, miejsce i porządek obrad.

 2. Zawiadomienie o zebraniu Rady winno być przekazane jej członkom, zgodnie z przyjętym sposobem komunikowania się, nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym terminem.

 3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

 4. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

 5. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć na zaproszenie Prezydium Rady władze Szkoły, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego a także inne osoby.

 6. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zabrania Rady, która dotyczy ich zakresu spraw.

 7. Zebrania Rady są protokołowane.

 

§ 23

 

 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne, gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne, gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeśli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na zebraniu.

 2. Minimalna frekwencja wymagana na zebraniu wynosi 1/3 składu Rady.

 3. Dopuszcza się możliwość głosowania uchwał drogą elektroniczną.

 4. W przypadku głosowań elektronicznych uchwała zostaje przyjęta, jeśli została przegłosowana zwykłą większością głosów przy oddaniu co najmniej 50% głosów ogółu Rady Rodziców.

 5. Uchwały głosowane drogą elektroniczną między posiedzeniami Rady muszą być odnotowane w protokole najbliższego posiedzenia Rady.

 6. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 7. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

 

§ 24

 

Jeżeli uchwała Rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

 

§ 25

 

 1. Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe i swoich przedstawicieli, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie lub sprawie.

 2. Rada może występować do Dyrektora Szkoły i do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 3. Rada może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, nauczycieli i Dyrektora. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.

 

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

 

§26

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze, które mogą pochodzić m. in. z:

 1. dobrowolnych składek rodziców,

 2. darowizn,

 3. dotacji,

 4. dochodów z imprez i przedsięwzięć realizowanych przez rodziców,

 5. innych źródeł.

 1. Zgromadzone fundusze Rada w szczególności przeznacza na:

 1. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

 2. dofinansowanie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych [np. wpisowe na,

 3. Inne bieżące potrzeby związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

 4. pomoc dla uczniów znajdujących w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

 5. koszty związane z działalnością Rady,

 6. inne wydatki zatwierdzone przez Radę.

 1. Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie rocznego preliminarza wydatków.

 2. Prezydium Rady zapewnia prawidłową obsługę finansową.

 3. Rachunkowość Rady jest prowadzona na podstawie stosownych przepisów.

 4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza przewodniczący i skarbnik Rady.

 

§27

 

 1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor Szkoły,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Samorząd Uczniowski,

 4. Nauczyciele,

 5. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów.

 1. Regulamin przyznawania pomocy finansowej i druk wniosku stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§28

 

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego są upoważnieni przez Radę każdorazowy Przewodniczący oraz Skarbnik (każdy z nich z osobna) – art. 84 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada i do dysponowania funduszami na tym rachunku upoważnia każdorazowego Przewodniczącego oraz Skarbnika Rady (każdego z nich z osobna) - art. 84 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

 3. Funduszem Rady Rodziców zarządza Prezydium Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem uczniów szkoły, przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami Szkoły w szczególności Dyrekcją Szkoły.

 4. Środki gromadzone na FRR pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Prezydium Rady.

 

§ 29

 

 1. Podstawą wydatkowania środków zgromadzonych w FRR są:

  1. uchwały Prezydium Rady,

  2. uchwały Rady Rodziców,

  3. pisemne wnioski Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem,

  4. pisemne wnioski zainteresowanych osób i organizacji wraz z uzasadnieniem.

 2. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów w formie książki przychodów - rozchodów. Każdy wydatek musi być udokumentowany rachunkiem lub fakturą. Dopuszcza się dokonywanie zakupów na podstawie paragonu.

 3. Prawo dokonywania wypłat z konta Rady Rodziców zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym mają:

Przewodniczący i Skarbnik.

 1. Obowiązek podpisywania rachunków pod względem merytorycznym ma Przewodniczący lub Skarbnik. Każdy rachunek musi być zatwierdzony przez Skarbnika Rady Rodziców.

 2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonywane przez Prezydium Rady Rodziców.

 

§ 30

 

 1. Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady, Skarbnik Rady przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

 2. Rady Klasowe zobowiązane są do przedstawienia rodzicom swoich klas, na początku nowego roku szkolnego sprawozdania finansowego ze środków finansowych za rok szkolny miniony.

 

 §31

 

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej środków finansowych Rady, prowadzenia księgowości, Prezydium zatrudnia księgową.

 2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1 ustala oraz zawiera odpowiednie umowy Prezydium Rady.

 

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§32

 1. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§33

 

 1. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 2. Traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniony uchwałą nr 19/2016-17 z dnia z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

 3. Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców na zebraniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.